תנאי השימוש באתר פול-האוס

 • כללי
   1. אתר אינטרנט זה (“האתר“) נוצר, מנוהל ומופעל על ידי פול האוס שירותי נדל”ן בע”מ (“החברה“), ומספק שירותי ביצוע עסקאות מקוונות לרכישת מוצרים מתחום האבזור והשיפוץ של דירות יוקרה (“המוצרים“), בדרך של מכירות קבוצתיות (“המכירות“) ובליווי של החברה (“השירותים“), כמפורט בתנאי שימוש אלו (“תנאי השימוש“). האתר אינו מיועד לשימושו של הקהל הרחב – אלא לשימושם הבלעדי של רוכשי דירות בפרויקטים ספציפיים , ורק הם רשאים להירשם אליו, להשתתף במכירות ולצרוך את השירותים.  
   2. כתנאי לרישום לאתר, לשימוש בו, להשתתפות במכירות ולהגשת הצעות לרכישת מוצרים באתר עליך להסכים להוראות תנאי שימוש אלו, המהווים חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: “המשתמש“) לבין החברה. אנא קרא בקפידה את תוכן תנאי שימוש אלו, לפני הרישום לאתר והכניסה אליו. רק אם הנך מסכים לכל תנאיהם והנך מחויב להם עליך לסמן “V” במשבצת לאישור “אני מסכים”, ולאפשר את המשך תהליך הרישום והגישה. אם אינך מקבל את תנאי השימוש כאמור, אינך מורשה להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש בשירותים. כל כניסה לאתר ו/או פעולה לעשיית שימוש כלשהו באתר ייחשבו כהסכמה וקבלה של כל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
   3. כל פניה המופיעה בתנאי שימוש אלו או באתר בלשון זכר או נקבה נעשית מטעמי נוחות בלבד ויש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.
 • רישום לאתר וזכאות להשתתף במכירות

הגישה לאתר והשימוש בו, הזכות להשתתף במכירות, להגיש הצעות לרכישת מוצרים המוצעים למכירה מעת לעת ולרכוש אותם, מותנים בעמידתך בתנאים הבאים:

 1. הינך תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, גילך מעל לגיל 18 והינך כשיר משפטית לבצע פעולות משפטיות מחייבות; וכן
 2. הינך בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי; וכן
 3. השלמת את הרישום לאתר וקיבלת הרשאת גישה לאתר מהחברה, הכוללת שם משתמש וסיסמא. לצורך הרישום לאתר, עליך להזין ולספק פרטים כנדרש על ידי החברה מעת לעת (להלן: “פרטי המשתמש“), לרבות פרטי הפרויקט בו רכשת דירה.

חובה עליך לדייק בכל הפרטים הנדרשים לצורך הרישום וההשתתפות במכירות. שים לב – הרישום לאתר והכניסה אליו מהווים אישור על ידך כי הנך עומד בתנאים המפורטים מעלה.

   1. כניסתך לאתר, וכן כל שימוש בו או השתתפות במכירה/הזמנת מוצרים, ייחשבו כהסכמה לתנאי השימוש, במלואם.
   2. שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לך ישמשו לצורך זיהוי לפני כל כניסה לאתר, ונועדו לשימושך האישי בלבד. הנך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש.
   3. פרטי המשתמש נדרשים לצורך זיהוי, יצירת קשר והשלמת עסקאות, וישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המצויה באתר מעת לעת. החברה תהיה רשאית לשלוח לכל משתמש עדכונים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
   4. משתמש מורשה ורשום על פי תנאי שימוש אלו יהיה מורשה להשתתף במכירות המפורסמות באתר מעת לעת וזאת למטרת הצעת הצעות לרכישת מוצרים אשר יותקנו בדירת הפרויקט של אותו המשתמש, ולמטרה זו בלבד. הזכויות וההרשאות המוענקות לך על פי תנאי שימוש אלו הינן לעשות שימוש באתר ולצרוך את השירותים באופן אישי ואינך רשאי להעביר אותן או לאפשר את השימוש בהן לכל אדם אחר. כמו כן, שים לב כי ההרשאות המוענקות לך יכולות להיות מוגבלת בזמן או לגישה למכירות/שירותים מסוימים בלבד, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה המוחלט.
   5. חל איסור מוחלט לעשות באתר, בשירותים או בכל מידע (כהגדרתו להלן) הקשור אליהם, כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות המוצגות באתר או הנמסרות על ידי החברה מעת לעת.
   6. החברה רשאית למנוע מכל אדם, לרבות משתמש רשום, לעשות שימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 • המוצרים המוצעים למכירה; ספקי המוצרים; אחריות
   1. המוצרים המוצעים למכירה באמצעות המכירות המתבצעות באתר, מוצעים על ידי ספקים, יצרנים ו/או משווקים שונים (“ספקים”) והם המוכרים אותם ישירות למשתמש. החברה תעמוד בקשר עם הספקים ותוודא שהמוצרים מסופקים או מותקנים.
   2. ספק המוצרים נשואי המכירה הינו האחראי הבלעדי למוצרים הנמכרים על ידו, לרבות אחריות לטיבו ולאיכותו של המוצר, לאספקתו והתקנתו (ככל שזו נדרשת), למתן אחריות ושירות, להחלפתו ולתיקונים. המשתמש מאשר גם כי ידוע לו שביצוע התקשרויות עם ספקים, לרבות שליחת הזמנות והודעות אל אותם צדדים שלישיים ואספקת המוצרים או השירותים, תלוי בזמינותם והסכמתם של אותם ספקים, ובתנאי ההתקשרות עימם. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.
   3. כמו כן ובהתאם, החברה אינה אחראית לתכנים או נתונים אודות עסקים או מוצרים שונים או מידע מסחרי של צדדים שלישיים המופיעים באתר, או ככל שהאתר מכיל קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, חומר פרסומי או מודעות (באנרים) של צדדים שלישיים – החברה אינה נושאת באחריות, במישרין או בעקיפין, על או בגין מידע או תכנים אלו. האחריות לכך מוטלת על המפרסמים/ספקים בלבד. החברה אינה אחראית ואינה מבצעת כל בדיקה באשר לנכונותם, דיוקם, שלמותם או מהימנותם של נתונים או מידע המסופקים על ידי ספקים (בין אם במסגרת האתר או באתרים מקושרים, בין אם לגבי מוצרים או שירותים הנמכרים במסגרת מכירות באתר או אחרת), אינה אחראית לעדכן אותם, ובכל מקרה, אין בהצגת נתונים אלו או אחרים באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה בדבר התאמת השירותים או אילו מהמוצרים למשתמש, אופיים, איכותם או טיבם, על אף שהחברה עושה כמיטב יכולה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בתחומם. החברה ממליצה לכל משתמש לבדוק נתונים, מידע ותכנים אלו באופן עצמאי.
   4. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי שאותו הספק הוא שיהיה אחראי כלפי המשתמש לעמידה בהתחייבויותיו באשר לתנאי העסקה, לכל האמור והמובטח על ידו בפרטים המופיעים בהזמנה ולנכונותם ולכל עניין הנוגע לתיאור המוצר, איכותו, אספקתו, התקנתו וכדאיות רכישתו. על אף שהחברה תהיה קשובה לכל טענה מצד הלקוח ותעשה כמרב לעזור לו מול הספק בכל טענה הגיונית.  
 • השתתפות במכירות; ביצוע רכישה; תשלום; אספקת המוצרים
  1. המכירות מתבצעות כך שמוצר מסוים מוצע למכירה באתר, במחיר מסוים לתקופה ומסוימת, וזאת בתנאי שכמות מינימלית מסוימת של המוצר תירכש במסגרת הזמן שנקבעה לאותה המכירה, או לפי תנאים אחרים שייקבעו בעמוד המכירה של אותו המוצר.
  2. אלא אם נקבע אחרת, כל משתמש יוכל לרכוש במסגרת כל רכישה מספר מוגבל של מוצרים כמפורט בעמוד הרכישה וכן, בתום הזמן שהוקצה למכירה תיסגר המכירה ולא ניתן יהיה לבצע רכישות נוספות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הכמות המוצעת למכירה של מוצרים מסוימים וכן להאריך או לקצר את מועדי הרכישה של רכישה מסוימת, לפי שיקול דעתה. כמו כן, החברה תהיה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.
  3. בכל מכירה יצוינו שם הספק המציע למכירה את המוצר, שם המוצר והדגם המוצע למכירה, תיאור של המוצר, פרטי המפרט הטכני של המוצר, זמן האספקה של המוצר ומחירו, לרבות דמי משלוח (ככל שיש כאלו), וזמני הפתיחה והסגירה של המכירה. כן יוצגו תמונות של המוצר המוצע למכירה, אולם אלו נועדו לצרכי המחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
  4. דמי המשלוח, ככל שנקבעו כאלו בעמוד המכירה של המוצר, ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. אלא אם צוין אחרת, דמי המשלוח אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים. בעת תיאום האספקה, רשאים החברה או הספק לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
  5. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע המוצג לגבי המוצרים, לרבות מחירם, נמסרים על ידי הספק המציע ובאחריותו בלבד. מחירי המוצרים משקפים הנחה מסוימת אולם לא בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק; המשתמש נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה באתר. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
  6. עם סיום ההליכים הקשורים ברכישה כמפורט בעמוד המכירה, לרבות הליך התשלום, המשתמש יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני המאשרת כי הציע הצעה לרכוש את המוצר מהספק. המחיר התקף להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. כל רכישה כפופה לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי החברה והספק המציע את המוצר, לרבות אלו המפורטים בתנאי שימוש אלו, בעמוד המכירה המסוימת ובתנאי האחריות, אספקה והשירות של הספק. ביצוע ההזמנה (ההצעה לרכישת המוצר) מהווה הצעה מחייבת והתחייבות בלתי-חוזרת של המשתמש לרכוש את המוצר עם התקיימות תנאי הרכישה, המחייבת בתשלום מלוא הסכום אליו התחייב המשתמש עבור המוצר. הרישום הממוחשב של ההצעה כפי שנקלט במחשבי החברה הוא שישמש כראייה חלוטה לגבי ביצוע הפעולה, לרבות בדבר קבלת ההצעה, סכומה, מועד קבלתה ופרטי מגיש ההצעה.
  7. נתקבלו הצעות מספקות לרכישת המוצרים בהתאם לתנאי המכירה המסוימת (או נתקיימו תנאי המכירה), תישלח על כך הודעה למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני. רכישת המוצר כפופה לבדיקה ואישור ההזמנה על ידי החברה, והינה מותנית באישור סופי על ידי החברה וכן בתשלום מלוא הסכום עבור המוצר. החיוב יתבצע באופן אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי (או שירות תשלומים אחר) שאת פרטיו המלאים מסר המשתמש; לא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל את רכישה, אף לאחר אישורה. משתמש ייחשב כמי שהצעתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תנאי שימוש אלו ותנאי המכירה המסוימת המופיעים באתר, ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי והצעתו של המציע שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף והמוצר לא יסופק.
  8. תנאי התשלום לספק, קרי מספר התשלומים והמועדים לתשלום, יכול ויקבעו על ידי החברה. בנסיבות אלו, שיצוינו באתר המכירה, החברה תגבה את התשלומים מהמשתמש ותעבירם לספק לפי המועדים ו/או התקיימות התנאים לתשלום, לפי פרטי המכירה. לדוגמה, אם כך נקבע באתר המכירה, החברה תעשה כמיטב יכולתה לסייע למשתמש בתיאום מועדי האספקה וההתקנה של המוצר הנרכש ותעביר לספק את התשלום הסופי והאחרון עבור המוצר רק לאחר התקנתו לשביעות רצון המשתמש (כפי שיאושר על ידו). יובהר, כי הלקוח אחראי לבדיקת איכות וטיב התקנת המוצר.  
  9. זמני אספקת המוצרים המופיעים בעמוד המכירה משקפים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההוראות המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
  10. כל רכישה כפופה לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי החברה והספק המציע את המוצר, לרבות אלו המפורטים בתנאי שימוש אלו, בעמוד המכירה המסוימת ובתנאי האחריות, אספקה והשירות של הספק.
  11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחדש או לא לחדש מכירות, לבחור אילו מוצרים וספקים ישתתפו במכירות והאם היא תספק שירותים נלווים למשתמש בקשר עם תיאום האספקה וההתקנה של המוצר והסדרי התשלום עם הספק.
  12. לא תחול כל אחריות על ספק המוצר או על החברה במקרה של עיכוב בביצוע השירות או אספקת המוצר אשר נבעו מנסיבות של כוח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק או החברה, לפי העניין.
  13. ביטול עסקה על ידי המשתמש ייעשה בתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו. האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן.

ביטול יתבצע בהודעה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני, תוך ציון סיבת הביטול לדואר אלקטרוני: ab@full-house.co.il.

ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).

רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.

דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה או על ידי בית העסק. כמו כן, ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

  1. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
  2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והחברה לא תחייב את כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום הרכישה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה.
 • זכויות יוצרים; סודיות
   1. כל הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר על פי כל דין), באתר – לרבות עיצוב האתר, כל השירותים, מידע, תוכן, תצוגה ונתונים המופיעים באתר, וכן כל סוגי התכנים והקבצים הכלולים בו, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, פורמטים וצורות ארגון נתונים, תמונות, גרפיקה, איורים, מולטימדיה, צליל ווידיאו, סימני מסחר, סימני לוגו וכיו”ב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, נתונים ומידע בדבר דגמים, מחירים ותמחור ומפרטים טכניים (להלן בסעיף זה: “המידע“), שייכות במלואן לחברה (או לבעליהם כמצוין באתר), ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.  
   2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור על המשתמש לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את אילו מהמפורטים להלן: (א) לאפשר לצדדים שלישיים גישה או עשיית שימוש באתר, באילו מהשירותים או במידע, ובין היתר, לתת רישיון-משנה, להשכיר, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, למכור לצד שלישי, לעשות שימוש כדי לרכוש מוצרים או לספק שירותים לצד שלישי, להציג בפומבי, להפיץ או לפרסם את המידע או חומרים ו/או שירותים הקשורים להם, בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את המידע, בשלמותו או בחלקו; (ג) לעשות שימוש במידע המהווה סוד מסחרי; (ד) להכניס לאתר או למידע תכנים (למעט תכני משתמש (כהגדרתם להלן) ובהתאם להנחיות האתר) ו/או להעלות לאתר מידע, תכנים קבצים או קודים ; (ה) להתאים, לשנות, להסיר, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של (לרבות תוכן נגזר המתבסס על) האתר או המידע, או כל חלק מהם או רכיב שלהם; (ו) לעקוף חסמים טכניים באתר, להשתמש או להפעיל כלים או שיטות המאפשרים שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה או חשיפה של קוד מקור, לבצע הנדסה לאחור (reverser engineering), דה-קומפילציה (decompliation) או פירוק למרכיבים (dissasembly) של אילו מהאפליקציות, תוכנות או שירותים באתר, או לנסות בדרך אחרת ליצור מחדש או לגלות את קוד המקור, המושגים, האלגוריתמים, ממשקי הפעולה או הרעיונות שביסוד האתר; (ז) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים), או הודעות או התראות אחרות, של החברה או של צדדים שלישיים; (ח) לגלות נתונים השוואתיים לגבי האתר ויכולותיו או לעשות שימוש בנתונים אלו לצורך פעילו מתחרה; (ט) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפגע, תפריע או תפגום בפעולה תקינה של האתר, המידע ו/או השירותים, תמנע, תפגע או תפריע לגישה לשימוש באתר, במידע או בשירותים; (י) לעשות שימוש באתר, בשירותים או במידע באופן שונה מן המותר בתנאי שימוש אלו. ההוראות הנ”ל יחולו בין אם נשוא האיסור או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.
 • אבטחת מידע והגנה על פרטיות
   1. המשתמש מודע ומסכים לכך שלחברה תהיה גישה למידע, ידע ותכנים המוזנים לאתר על ידי המשתמש ו/או המופקים באמצעותו (להלן: “תכני המשתמש“). המשתמש מתחייב להזין לאתר אך ורק תכנים ומידע הנדרשים ממנו על ידי החברה בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו או להנחיות החברה באתר. המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לתכני המשתמש, אמיתותם, איכותם וחוקיותם. למרות שהחברה אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר, החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל, להשעות או להפסיק את השימוש באתר, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאי שימוש אלו.
   2. אבטחת פרטי ותכני המשתמש השמורים במאגרי המידע של החברה תתבצע בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה כפי שנהוגה על ידה מעת לעת והמצויה באתר. החברה תהיה רשאית לשמור במאגרי המידע שלה תכני משתמש, תנקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיותם ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים (אלא כמפורט בתנאי שימוש אלו או אם תידרש על פי כל דין). ברם, מאחר שהמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מפני חדירות למחשביה או לשרת המשמש את האתר, או חשיפת המידע האגור בהם. החברה לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אבדן, שיבוש או כשל בשמירה על תכני המשתמש.  
   3. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הגנת הפרטיות של החברה, החברה תהיה רשאית להעביר תכני המשתמש לספקים ולחברות כרטיסי האשראי לשם השלמת ביצוע עסקאות רכישה באתר, ולצרכי תיאום אספקה והתקנות ופעולות דומות. כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכני המשתמש במקרים הבאים: (א) לצורך מתן שירות או תמיכה טכנית למשתמש; (ב) לצורכי מחקר ופיתוח; וכן (ג) לצורך הפקת מידע ודו”חות שיווקיים וסטטיסטיים כלליים, אשר אינם כוללים פרטים מזהים של המשתמש, כגון מגמות רכישה והזמנות. מידע ודו”חות אלו יכול שיהיו נגישים, לפי שיקול דעת החברה, עבור תמורה או שלא עבור תמורה, לצדדים שלישיים וללקוחות החברה מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הבעלות וכל הזכויות הנוגעים לכל קניין רוחני או תוצר שמקורם באיסוף, ארגון או ניתוח של תכנים כאמור.
   4. כמו כן, החברה תהיה רשאית לזהות את המשתמש כלקוח של החברה, ולעשות שימוש בשמו ובלוגו של המשתמש (ככל שקיים כזה) בפרסומים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות באתר.
 • דרישות טכניות; עדכונים ושינויים של האתר; תמיכה
   1. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הציוד הממוחשב שברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט, מותאמים לשימוש באתר ועומדים בדרישות החומרה והתוכנה המופיעים באתר או כפי שנמסרו לך על ידי החברה. כמו כן, המשתמש אחראי על שמירת מידע על מחשבו, על ידי שימוש בתוכנות הגנה מתאימות וסיסמאות להגנה על קבציו, ונקיטת צעדים סבירים למניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו. המשתמש מאשר כי ידוע לו ששליחת מידע באמצעות רשת האינטרנט (לרבות השתתפות במכירות ושליחת הזמנות באמצעות האתר) אינה מאובטחת וכי ייתכן שהמידע ייחשף לצדדים שלישיים.
   2. החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה וללא התראה, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של המכירות והשירותים, היצע המוצרים או הפונקציונליות שלהם, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. שינויים אלו יכול שיגבילו, ימנעו, ישנו או יבטלו את היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
   3. החברה עשויה לספק לך שירותי תמיכה טכנית בקשר עם השימוש באתר,. ככלל, תמיכה טכנית תסופק על ידי החברה למשתמשים רשומים בלבד, במהלך שעות העסקים הרגילות.
 • הגבלת אחריות; פיצוי ושיפוי החברה
   1. האתר, ושירותים והמידע ניתנים לשימוש כמות שהם (“AS IS”), ובלא כל מצג, אחריות או התחייבויות, מפורשים או משתמעים, מכל הוראות כל דין או הסכם, ולרבות אחריות משתמעת לסחירות או לכשירות למטרה מסוימת או לצורך מסוים, מצד החברה (בסעיף 7 זה, “החברה” לרבות חברות בנות, חברות קשורות, בעלי מניותיהן, מנהליהן, עובדיהן, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם וספקים של החברה). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה, לרבות בגין או בקשר עם האתר, השירותים (לרבות המכירות או המוצרים שנרכשו באמצעותן) או המידע, תנאיהם, תכונותיהם, מאפייניהם, נגישותם, אמינותם, דיוקם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי או דרישות המשתמש.
   2. החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר או השירותים יסופקו ללא תקלות, וירוסים (או רכיבים מזיקים אחרים), עיכובים, שיבושים, כשלים או הפרעות, או כי תקלות תתוקנה. כמו כן, אחריות החברה לא תחול במקרה בו (א) האתר או אילו מהשירותים או התכנים שונו על ידי המשתמש או כל צד שלישי; (ב) השימוש באתר או בשירותים נעשה שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החברה ו/או הוראות כל דין; או (ג) התקלה נגרמה על ידי חומרה או תוכנה אחרת.      
   3. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המבוצעות על ידו או מטעמו בקשר עם האתר והשירותים. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות בקשר עם התקיימותה או אי-התקיימותה של מכירה כלשהי או בקשר עם הזמנתו או רכישתו של מוצר כלשהו (או כשלון הרכישה שלו), או כתוצאה מהסתמכות עליהם (לרבות בגין אי הגעת הזמנות ליעדן או אי הגעתן במועד), תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, והחברה לא תישא בכל אחריות לגבי תקלה, עיכוב, שיבוש, כשל או הפרעה בשימוש באתר, טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בהם. בנוסף, החברה אינה נושאת בכל אחריות לפעילותו התקינה של השרת אשר באמצעותו פועל האתר ועליו מאוחסנים, בין היתר, פרטי מידע ונתונים הקשורים לאתר והפעלתו, או שהשרת או האתר יהיו נקיים מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
   4. בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי והיא לא תחוב בגין נזק ישיר או עקיף, נזק מקרי, מיוחד, נלווה או תוצאתי, ו/או נזק מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפסד הכנסה, מניעת רווח או אובדן הזדמנות עסקית, הפרעה למהלך עסקים, שיבוש, אובדן או גניבה של נתונים או מידע, השגת סחורות או שירותים חלופיים, שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר או בכל מידע שהושג באמצעותו או מוצר שנרכש באמצעותו, ו/או בהסתמכות עליו או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקתם או באי אספקתם של השירותים או המוצרים ו/או כל עילה אחרת, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם נזק כאמור, גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.
   5. המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל הפסד, הוצאה, טענה, נזק, חבות או אחריות, מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין), העלולים להיווצר, להיטען, להיגרם או להיפסק עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידי המשתמש או הפרת חוק על ידי המשתמש.

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי סעיף 2 לעיל, בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר הוראה מתנאי שימוש אלו, לרבות שימוש באתר לשם ביצוע מעשה לא-חוקי, מסירת פרטים שגויים, ביצוע מעשה או מחדל העלולים לפגוע באתר, בחברה או בצדדים שלישיים, או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, החברה תהיה רשאית להגביל, לחסום, להשעות ולהפסיק את השימוש של המשתמש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה או מסעדיה של החברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

       שונות

  1. תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לך לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
  2. הסעיפים הנוגעים להגבלות גישה ו/או שימוש, למידע סודי ולזכויותיה הקנייניות של החברה, הסעיפים הנוגעים להתחייבויות המשתמש לפיצוי ושיפוי החברה, סעיפי האחריות, הגבלת האחריות וויתור על אחריות, וסעיפים הנוגעים לאזור השיפוט ימשיכו לעמוד בתוקפן גם לאחר סיום השימוש באתר על ידי המשתמש ולאחר שסיים לצרוך את השירותים.  
  3. תנאי שימוש אלו משלימים את הוראותיהם של כל הזמנת רכש או אישור הזמנה שיכול ויונפקו לך על ידי החברה.
  4. אין באמור בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על ההוראות כאמור.
  5. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי. המשתמש אינו רשאי לעשות כן ללא הסכמתה המפורשת והמוקדמת בכתב של החברה. המשתמש מכיר בכך כי החברה עשויה להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם צדדים שלישיים שונים לצורך אספקת השירות וכי במקרה כזה יהיה המשתמש כפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים כפי שהללו עשויים להשתנות מעת לעת.
  6. איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשב כוויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, הימנעות, השתק או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי שימוש אלו.
  8. בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/או השימוש באתר, תהא לבית המשפט המוסמך בנתניה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, אולם לכללי ברירת הדין שבהם, לא תהא תחולה.
  9. במידה והוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלו תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההוראות, אשר תעמודנה בתוקפן. במידה וההוראה כאמור תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה ההוראה כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע משאר הוראות תנאי שימוש אלו.
  10. לשאלות בנוגע לתנאי שימוש אלה הנך מוזמן לפנות אלינו למייל  לכתובת info@full-house.co.il .

קראתי את תנאי השימוש ואני מאשר את תכנם


מדיניות פרטיות

פול האוס שירותי נדל”ן בע״מ (“החברה”), מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת https://full-house.co.il (“האתר”). תנאים אלו מפרטים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. בשימוש באתר אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

 • רישום לאתר

השימוש באתר ובשירותים שהוא מציע טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אודותיך, כדוגמת שם, ת”ז, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי שברשותך או פרטי תשלום אחרים. אינך חייב עלפי חוק למסור את המידע, אולם בלי למסור את הנתונים המתבקשים לא תוכל להירשם לשירותים. לעתים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה.

 • השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לקנות, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, הרגלי הרכישה שלך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. החברה שומרת מידע זה במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: [אנא עברו על הרשימה שלהלן ואשרו ו/או הוסיפו פרטים נוספים]

  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
  2. כדי לאתר ולמנוע וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
  3. כדי לתפעל באופן תקין את האתר, לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן כדי לשנות או לבטל שירותים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  4. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
  5. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות התאמת פרסום מידע, מבצעים ותכנים לטעמך.
  6. לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
  7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים באתר.
 • דיוור ישיר

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל מצדדים שלישיים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. בהסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו הינך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת דואר האלקטרוני או מספר טלפון שמסרת לנו. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך במענה לדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על ידי מענה לפנייה שנשלחה אליך או על ידי משלוח הודעה לכתובת שתפורט בפנייה.

 • מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: [אנא עברו על הרשימה שלהלן ואשרו ו/או הוסיפו פרטים נוספים] 

  1. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות דפוסי השימוש באפליקציה. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  2. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר או ספקים של האתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע אשר מסרתי בעת הרישום לרכישה וכן מידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, אספקת המוצרים ושמירת הקשר איתך. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שמסרת אלא לביצוע תשלומים בגין עסקאות אותן ביקשת לערוך, ופרטים אלו לא יועברו אלא לחברות האשראי.
  3. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את הוראות איזה מהשירותים המוצעים באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה, או מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש לפי שיקול דעתה. 
  4. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך. 
  5. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה. 
  6. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. 
  7. אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • עוגיות’ (Cookies)

האתר משתמשים ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. [אנא אשרו] ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב החברה. חלק מה’עוגיות’ (Cookies) יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה’עוגיות’ (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר. המידע ב’עוגיות’ (Cookies) מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם 

אם אינך רוצה לקבל ‘עוגיות’ (Cookies), תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ‘עוגיות’ (Cookies)  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה’עוגיות’ (Cookies) במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה’עוגיות’ (Cookies) מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 • איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

 • אבטחת מידע 

לחברה נהלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע שלך. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט בסביבה מקוונת והחברה אינה יכולה להבטיח ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע האגור בהם או חשיפה של מידע זה. הנך מודע לכך והנך מסכים, כי החברה אינה אחראית ולא תחוב בכל אחריות לנזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ו/או לכל פגיעה אשר עלולים להתרחש ביחס לאבטחת המידע ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 • זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה החברה תימחק מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 • שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 • משוב והערות

אם יש לך שאלות או הערות בקשר לנושאים של הגנת הפרטיות, או אם יש לך תלונה בקשר לשימוש שלנו במידע אודותיך, הינך מוזמן לפנות אלינו לכתובת הדואר האלקטרוני:  info@full-house.co.il .